Категория 1
 • Категория 1
 • Категория 2
 • Категория 3
 • Категория 4
Bravo_V (ткань: рогожка)
 • Ecotex (кожзам)
 • Dream (ткань: микровелюр)
 • Dollaro (кожзам)
 • Magic (кожзам)
 • Art-Vision Next (кожзам)
 • Premier (ткань: велюр)
 • Art-Vision (кожзам)
 • Verona (ткань: велюр)
 • Velvet Lux (ткань: микровельвет)
 • Kiton (ткань: рогожка)
 • Rhodes (кожзам)
 • Bravo_V (ткань: рогожка)
 • Tempo (ткань: рогожка)
 • Oregon (кожзам)
 • Prima (ткань: велюр)
 • Romeo (ткань: рогожка)
 • Santorini (кожзам)
 • Bravo_A (ткань: рогожка)
 • Aries (кожзам)
Цвет
Ecotex 3011.
Ecotex 3011.
Цвет
Verona 49.
Verona 49.
Цвет
Premier 16.
Premier 16.
Цвет
Premier 20.
Premier 20.
Цвет
Art-Vision 179.
Art-Vision 179.
Цвет
Art-Vision Next 348.
Art-Vision Next 348.
Цвет
Art-Vision 147.
Art-Vision 147.
Цвет
Art-Vision Next 292.
Art-Vision Next 292.
Цвет
Art-Vision 115.
Art-Vision 115.
Цвет
Art-Vision Next 283.
Art-Vision Next 283.
Цвет
Art-Vision 104.
Art-Vision 104.
Цвет
Art-Vision Next 281.
Art-Vision Next 281.
Цвет
Art-Vision Next 270.
Art-Vision Next 270.
Цвет
Premier 13.
Premier 13.
Цвет
Verona 35.
Verona 35.
Цвет
Art-Vision Next 237.
Art-Vision Next 237.
Цвет
Verona 23.
Verona 23.
Цвет
Art-Vision Next 230.
Art-Vision Next 230.
Цвет
Art-Vision 192.
Art-Vision 192.
Цвет
Art-Vision Next 229.
Art-Vision Next 229.
Цвет
Art-Vision 181.
Art-Vision 181.
Цвет
Art-Vision Next 202.
Art-Vision Next 202.
Цвет
Art-Vision 170.
Art-Vision 170.
Цвет
Art-Vision Next 201.
Art-Vision Next 201.
Цвет
Premier 15.
Premier 15.
Цвет
Premier 14.
Premier 14.
Цвет
Verona 94.
Verona 94.
Цвет
Velvet Lux 72.
Velvet Lux 72.
Цвет
Dream 17.
Dream 17.
Цвет
Velvet Lux 32.
Velvet Lux 32.
Цвет
Velvet Lux 88.
Velvet Lux 88.
Цвет
Velvet Lux 17.
Velvet Lux 17.
Цвет
Velvet Lux 86.
Velvet Lux 86.
Цвет
Velvet Lux 02.
Velvet Lux 02.
Цвет
Velvet Lux 83.
Velvet Lux 83.
Цвет
Dream 8.
Dream 8.
Цвет
Velvet Lux 82.
Velvet Lux 82.
Цвет
Dream 6.
Dream 6.
Цвет
Dream 2.
Dream 2.
Цвет
Art-Vision 129.
Art-Vision 129.
Цвет
Dream 16.
Dream 16.
Цвет
Dream 14.
Dream 14.
Цвет
Dream 12.
Dream 12.
Цвет
Velvet Lux 77.
Velvet Lux 77.
Цвет
Verona 02.
Verona 02.
Цвет
Art-Vision 183.
Art-Vision 183.
Цвет
Verona 38.
Verona 38.
Цвет
Verona 27.
Verona 27.
Цвет
Art-Vision 111.
Art-Vision 111.
Цвет
Premier 21.
Premier 21.
Цвет
Premier 01.
Premier 01.
Цвет
Art-Vision 130.
Art-Vision 130.
Цвет
Art-Vision 124.
Art-Vision 124.
Цвет
Velvet Lux 55.
Velvet Lux 55.
Цвет
Dollaro 530.
Dollaro 530.
Цвет
Aries 502.
Aries 502.
Цвет
Dollaro 503.
Dollaro 503.
Цвет
Aries 501.
Aries 501.
Цвет
Dollaro 501.
Dollaro 501.
Цвет
Dollaro 583.
Dollaro 583.
Цвет
Magic 18.
Magic 18.
Цвет
Dollaro 581.
Dollaro 581.
Цвет
Magic 16.
Magic 16.
Цвет
Dollaro 548.
Dollaro 548.
Цвет
Magic 14.
Magic 14.
Цвет
Magic 12.
Magic 12.
Цвет
Aries 503.
Aries 503.
Цвет
Dollaro 529.
Dollaro 529.
Цвет
Magic 10.
Magic 10.
Цвет
Dollaro 525.
Dollaro 525.
Цвет
Magic 08.
Magic 08.
Цвет
Dollaro 515.
Dollaro 515.
Цвет
Magic 05.
Magic 05.
Цвет
Dollaro 506.
Dollaro 506.
Цвет
Magic 03.
Magic 03.
Цвет
Dollaro 504.
Dollaro 504.
Цвет
Magic 01.
Magic 01.
Цвет
Magic 02.
Magic 02.
Цвет
Magic 06.
Magic 06.
Цвет
Verona 714.
Verona 714.
Цвет
Magic 21.
Magic 21.
Цвет
Art-Vision 112.
Art-Vision 112.
Цвет
Verona 69.
Verona 69.
Цвет
Art-Vision 106.
Art-Vision 106.
Цвет
Verona 66.
Verona 66.
Цвет
Art-Vision 103.
Art-Vision 103.
Цвет
Art-Vision 101.
Art-Vision 101.
Цвет
Premier 25.
Premier 25.
Цвет
Magic 17.
Magic 17.
Цвет
Magic 15.
Magic 15.
Цвет
Dollaro 502.
Dollaro 502.
Цвет
Magic 04.
Magic 04.
Цвет
Aries 504.
Aries 504.
Цвет
Aries 581.
Aries 581.
Цвет
Aries 511.
Aries 511.
Цвет
Magic 09.
Magic 09.
Цвет
Aries 529.
Aries 529.
Цвет
Aries 525.
Aries 525.
Цвет
Aries 530.
Aries 530.
Цвет
Aries 548.
Aries 548.
Цвет
Aries 556.
Aries 556.
Цвет
Magic 13.
Magic 13.
Цвет
Aries 506.
Aries 506.
Цвет
Magic 11.
Magic 11.
Цвет
Velvet Lux 41.
Velvet Lux 41.
Цвет
Velvet Lux 36.
Velvet Lux 36.
Цвет
Ecotex 3002.
Ecotex 3002.
Цвет
Bravo_a emerald.
Bravo_a emerald.
Цвет
Oregon 36.
Oregon 36.
Цвет
Prima Mentol.
Prima Mentol.
Цвет
Romeo 07.
Romeo 07.
Цвет
Prima Light grey.
Prima Light grey.
Цвет
Romeo 05.
Romeo 05.
Цвет
Prima Light beige.
Prima Light beige.
Цвет
Bravo_a yellow.
Bravo_a yellow.
Цвет
Prima Kiwi.
Prima Kiwi.
Цвет
Bravo_a purple.
Bravo_a purple.
Цвет
Prima Dark grey.
Prima Dark grey.
Цвет
Prima Dark brown.
Prima Dark brown.
Цвет
Ecotex 3006.
Ecotex 3006.
Цвет
Bravo_a dark brown.
Bravo_a dark brown.
Цвет
Tempo 9.
Tempo 9.
Цвет
Bravo_a blue.
Bravo_a blue.
Цвет
Tempo 8.
Tempo 8.
Цвет
Rhodos 468.
Rhodos 468.
Цвет
Tempo 7.
Tempo 7.
Цвет
Ecotex 3029.
Ecotex 3029.
Цвет
Tempo 10.
Tempo 10.
Цвет
Ecotex 3025.
Ecotex 3025.
Цвет
Romeo 13.
Romeo 13.
Цвет
Prima Navy.
Prima Navy.
Цвет
Prima Orange.
Prima Orange.
Цвет
Romeo 12.
Romeo 12.
Цвет
Santorini 0421.
Santorini 0421.
Цвет
Rhodos 464.
Rhodos 464.
Цвет
Ecotex 3022.
Ecotex 3022.
Цвет
Bravo_a grey.
Bravo_a grey.
Цвет
Bravo_a cream.
Bravo_a cream.
Цвет
Santorini 0411.
Santorini 0411.
Цвет
Romeo 04.
Romeo 04.
Цвет
Santorini 0417.
Santorini 0417.
Цвет
Santorini 0412.
Santorini 0412.
Цвет
Santorini 0419.
Santorini 0419.
Цвет
Santorini 0420.
Santorini 0420.
Цвет
Romeo 08.
Romeo 08.
Цвет
Ecotex 3020.
Ecotex 3020.
Цвет
Santorini 0405.
Santorini 0405.
Цвет
Romeo 06.
Romeo 06.
Цвет
Santorini 0404.
Santorini 0404.
Цвет
Bravo_a white.
Bravo_a white.
Цвет
Santorini 0402.
Santorini 0402.
Цвет
Bravo_a dark grey.
Bravo_a dark grey.
Цвет
Santorini 0401.
Santorini 0401.
Цвет
Rhodos 470.
Rhodos 470.
Цвет
Prima Yellow.
Prima Yellow.
Цвет
Ecotex 3028.
Ecotex 3028.
Цвет
Prima Sangria.
Prima Sangria.
Цвет
Ecotex 3021.
Ecotex 3021.
Цвет
Ecotex 3019.
Ecotex 3019.
Цвет
Velvet Lux 29.
Velvet Lux 29.
Цвет
Oregon 32.
Oregon 32.
Цвет
Oregon 10.
Oregon 10.
Цвет
Bravo_v 24.
Bravo_v 24.
Цвет
Oregon 09.
Oregon 09.
Цвет
Bravo_v 19.
Bravo_v 19.
Цвет
Oregon 08.
Oregon 08.
Цвет
Bravo_v 12.
Bravo_v 12.
Цвет
Oregon 07.
Oregon 07.
Цвет
Bravo_v 10.
Bravo_v 10.
Цвет
Kiton 11.
Kiton 11.
Цвет
Kiton 10.
Kiton 10.
Цвет
Kiton 03.
Kiton 03.
Цвет
Oregon 12.
Oregon 12.
Цвет
Kiton 01.
Kiton 01.
Цвет
Kiton 06.
Kiton 06.
Цвет
Kiton 05.
Kiton 05.
Цвет
Kiton 07.
Kiton 07.
Цвет
Kiton 08.
Kiton 08.
Цвет
Kiton 09.
Kiton 09.
Цвет
Santorini 0422.
Santorini 0422.
Цвет
Dream 22.
Dream 22.
Цвет
Dream 7.
Dream 7.
Цвет
Dream 9.
Dream 9.
Цвет
Velvet Lux 12.
Velvet Lux 12.
Цвет
Bravo_v 5.
Bravo_v 5.
Цвет
Bravo_v grey.
Bravo_v grey.
Цвет
Romeo 11.
Romeo 11.
Цвет
Bravo_v 18.
Bravo_v 18.
Цвет
Ecotex 3007.
Ecotex 3007.
Цвет
Romeo 10.
Romeo 10.
Цвет
Ecotex 3005.
Ecotex 3005.
Цвет
Romeo 09.
Romeo 09.
Цвет
Ecotex 3001.
Ecotex 3001.
Цвет
Oregon 33.
Oregon 33.
Цвет
Santorini 0432.
Santorini 0432.
Цвет
Bravo_v 11.
Bravo_v 11.
Цвет
Kiton 14.
Kiton 14.
Цвет
Bravo_v 20.
Bravo_v 20.
Цвет
Bravo_v dark brown.
Bravo_v dark brown.
Цвет
Oregon 15.
Oregon 15.
Цвет
Bravo_v 28.
Bravo_v 28.
Цвет
Oregon 17.
Oregon 17.
Цвет
Oregon 01.
Oregon 01.
Цвет
Oregon 20.
Oregon 20.
Цвет
Oregon 19.
Oregon 19.
Цвет
Oregon 21.
Oregon 21.
Цвет
Oregon 22.
Oregon 22.
Цвет
Oregon 26.
Oregon 26.
Цвет
Oregon 03.
Oregon 03.
Цвет
Oregon 16.
Oregon 16.
Цвет
Oregon 02.
Oregon 02.
Цвет
Aries 583.
Aries 583.
Цвет
Цвет
Bravo_v 11.
 • Ecotex 3011.
 • Verona 49.
 • Premier 16.
 • Premier 20.
 • Art-Vision 179.
 • Art-Vision Next 348.
 • Art-Vision 147.
 • Art-Vision Next 292.
 • Art-Vision 115.
 • Art-Vision Next 283.
 • Art-Vision 104.
 • Art-Vision Next 281.
 • Art-Vision Next 270.
 • Premier 13.
 • Verona 35.
 • Art-Vision Next 237.
 • Verona 23.
 • Art-Vision Next 230.
 • Art-Vision 192.
 • Art-Vision Next 229.
 • Art-Vision 181.
 • Art-Vision Next 202.
 • Art-Vision 170.
 • Art-Vision Next 201.
 • Premier 15.
 • Premier 14.
 • Verona 94.
 • Velvet Lux 72.
 • Dream 17.
 • Velvet Lux 32.
 • Velvet Lux 88.
 • Velvet Lux 17.
 • Velvet Lux 86.
 • Velvet Lux 02.
 • Velvet Lux 83.
 • Dream 8.
 • Velvet Lux 82.
 • Dream 6.
 • Dream 2.
 • Art-Vision 129.
 • Dream 16.
 • Dream 14.
 • Dream 12.
 • Velvet Lux 77.
 • Verona 02.
 • Art-Vision 183.
 • Verona 38.
 • Verona 27.
 • Art-Vision 111.
 • Premier 21.
 • Premier 01.
 • Art-Vision 130.
 • Art-Vision 124.
 • Velvet Lux 55.
 • Dollaro 530.
 • Aries 502.
 • Dollaro 503.
 • Aries 501.
 • Dollaro 501.
 • Dollaro 583.
 • Magic 18.
 • Dollaro 581.
 • Magic 16.
 • Dollaro 548.
 • Magic 14.
 • Magic 12.
 • Aries 503.
 • Dollaro 529.
 • Magic 10.
 • Dollaro 525.
 • Magic 08.
 • Dollaro 515.
 • Magic 05.
 • Dollaro 506.
 • Magic 03.
 • Dollaro 504.
 • Magic 01.
 • Magic 02.
 • Magic 06.
 • Verona 714.
 • Magic 21.
 • Art-Vision 112.
 • Verona 69.
 • Art-Vision 106.
 • Verona 66.
 • Art-Vision 103.
 • Art-Vision 101.
 • Premier 25.
 • Magic 17.
 • Magic 15.
 • Dollaro 502.
 • Magic 04.
 • Aries 504.
 • Aries 581.
 • Aries 511.
 • Magic 09.
 • Aries 529.
 • Aries 525.
 • Aries 530.
 • Aries 548.
 • Aries 556.
 • Magic 13.
 • Aries 506.
 • Magic 11.
 • Velvet Lux 41.
 • Velvet Lux 36.
 • Ecotex 3002.
 • Bravo_a emerald.
 • Oregon 36.
 • Prima Mentol.
 • Romeo 07.
 • Prima Light grey.
 • Romeo 05.
 • Prima Light beige.
 • Bravo_a yellow.
 • Prima Kiwi.
 • Bravo_a purple.
 • Prima Dark grey.
 • Prima Dark brown.
 • Ecotex 3006.
 • Bravo_a dark brown.
 • Tempo 9.
 • Bravo_a blue.
 • Tempo 8.
 • Rhodos 468.
 • Tempo 7.
 • Ecotex 3029.
 • Tempo 10.
 • Ecotex 3025.
 • Romeo 13.
 • Prima Navy.
 • Prima Orange.
 • Romeo 12.
 • Santorini 0421.
 • Rhodos 464.
 • Ecotex 3022.
 • Bravo_a grey.
 • Bravo_a cream.
 • Santorini 0411.
 • Romeo 04.
 • Santorini 0417.
 • Santorini 0412.
 • Santorini 0419.
 • Santorini 0420.
 • Romeo 08.
 • Ecotex 3020.
 • Santorini 0405.
 • Romeo 06.
 • Santorini 0404.
 • Bravo_a white.
 • Santorini 0402.
 • Bravo_a dark grey.
 • Santorini 0401.
 • Rhodos 470.
 • Prima Yellow.
 • Ecotex 3028.
 • Prima Sangria.
 • Ecotex 3021.
 • Ecotex 3019.
 • Velvet Lux 29.
 • Oregon 32.
 • Oregon 10.
 • Bravo_v 24.
 • Oregon 09.
 • Bravo_v 19.
 • Oregon 08.
 • Bravo_v 12.
 • Oregon 07.
 • Bravo_v 10.
 • Kiton 11.
 • Kiton 10.
 • Kiton 03.
 • Oregon 12.
 • Kiton 01.
 • Kiton 06.
 • Kiton 05.
 • Kiton 07.
 • Kiton 08.
 • Kiton 09.
 • Santorini 0422.
 • Dream 22.
 • Dream 7.
 • Dream 9.
 • Velvet Lux 12.
 • Bravo_v 5.
 • Bravo_v grey.
 • Romeo 11.
 • Bravo_v 18.
 • Ecotex 3007.
 • Romeo 10.
 • Ecotex 3005.
 • Romeo 09.
 • Ecotex 3001.
 • Oregon 33.
 • Santorini 0432.
 • Bravo_v 11.
 • Kiton 14.
 • Bravo_v 20.
 • Bravo_v dark brown.
 • Oregon 15.
 • Bravo_v 28.
 • Oregon 17.
 • Oregon 01.
 • Oregon 20.
 • Oregon 19.
 • Oregon 21.
 • Oregon 22.
 • Oregon 26.
 • Oregon 03.
 • Oregon 16.
 • Oregon 02.
 • Aries 583.

Характеристики

Артикул
Bev3-2
Тип изделия
Диван 3-местный
Название обивки
bravo_v
Цвет обивки
Bravo_v 11.
Bravo_v 11.
Ш×Г×В (мм)
2050х850х850
Вес (кг)
48
Объём (м3)
0,81
На складе
нет
Срок производства
15-20 рабочих дней

Товары из этой коллекции

Артикул: Bev1-2
Кресло
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 28 кг
Объём 0,31 м3
ШхГхВ 800х850х850
Артикул: Bev2-2
Диван 2-местный
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 38 кг
Объём 0,57 м3
ШхГхВ 1400х850х850
Артикул: Bev1H
Кресло высокое
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 32 кг
Объём 0,75 м3
ШхГхВ 800х940х1170
Артикул: Bev2H
Диван 2-местный высокий
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 50 кг
Объём 1,28 м3
ШхГхВ 1400х940х1170
Артикул: Bev3H
Диван 3-местный высокий
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 58 кг
Объём 1,81 м3
ШхГхВ 2050х940х1170
Артикул: Bev1B
Пуф
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 8 кг
Объём 0,14 м3
ШхГхВ 720х720х450
Артикул: Bev2B
Банкетка
Цвет
Бежевый
Серый
Черный
+9
Вес 16 кг
Объём 0,27 м3
ШхГхВ 1420х720х450